relojes
Left-Banner
Right-Banner

Lý lịch cán bộ, giảng viên.

LÝ LỊCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CÁN BỘ QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN NHÂN VIÊN
Ban Giám hiệu Khoa Công nghệ thông tin Phòng Kế hoạch- Tài chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính Khoa Hệ thống TTKT Phòng Hành chính – Tổ chức
Phòng Hành chính - Tổ chức Khoa Công nghệ tự động hoá Phòng Quản trị - Phục vụ
Phòng Quản Trị -Phục vụ Khoa Khoa học cơ bản Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông Phòng Công tác HSSV
Phòng Công tác HSSV Khoa Truyền thông đa phương tiện Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD Bm. An toàn hệ thống thông tin Phòng Công nghệ TT & TV
Phòng Công nghệ TT&TV Bm. Công nghệ ô tô & HTCB  
Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế   Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế
Phòng thực hành triển khai CNTT   Phòng Thực hành triển khai CNTT&TT
Phòng Thanh tra - pháp chế   Phòng Thanh tra - pháp chế
Khoa Công nghệ thông tin    Khoa Công nghệ thông tin 
Khoa Hệ thống TTKT   Khoa Hệ thống TTKT
Khoa Công nghệ tự động hoá   Khoa Công nghệ tự động hoá
Khoa Khoa học cơ bản   Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông   Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông
Khoa Truyền thông đa phương tiện   Khoa Truyền thông đa phương tiện
Bm. An toàn hệ thống thông tin    Bm. An toàn hệ thống thông tin 
Bm. Công nghệ ô tô & HTCB   Bm. Công nghệ ô tô & HTCB
Trung tâm Liên kết đào tạo   Trung tâm Liên kết đào tạo
Trung tâm Tư vấn hỗ trợ sinh viên   Trung tâm Tư vấn hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Ứng dụng CNTT   Trung tâm Ứng dụng CNTT
Trung tâm Phát triển phần mềm   Trung tâm Phát triển phần mềm
Trung tâm ngoại ngữ Sunflower   Trung tâm ngoại ngữ Sunflower
Trung tâm Nghiên cứu phát triển ứng dụng di động   Trung tâm Nghiên cứu phát triển ứng dụng di động
Trung tâm Công nghệ thông tin kinh tế   Trung tâm Công nghệ thông tin kinh tế
Pin It

khcn 

Banner

 

texas kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla