Left-Banner
Right-Banner

Tài chính nhà trường

1

Công khai dự toán

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

2

Công khai quyết toán

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016  

3

Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGD-ĐT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016  

4

Kết quả kiểm toán

2008

2012

       

5

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018

Tải về

 

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama