Left-Banner
Right-Banner

Ban Giám hiệu nhà trường

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 

       HỌ VÀ TÊN/CHỨC VỤ

 LĨNH VỰC CÔNG TÁC

thay Tao

TS. Nguyễn Văn Tảo

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

ĐT: 0280.3.904.346

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, quản trị thiết bị, truyền thông, thanh tra - pháp chế và thi đua khen thưởng, kỷ luật, quân sự quốc phòng và an ninh chính trị nội bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Quản trị - Phục vụ

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Truyền thông Đa phượng tiện

Bộ môn An toàn Hệ thống thông tin.

 thay Thai

TS. Vũ Đức Thái

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

ĐT: 098.515.8998

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác Viện – Trường, thông tin – thư viện.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Khoa Công nghệ Tự động hóa

Khoa Khoa học Cơ bản

Trung tâm phát triển phần mềm

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

ddc

TS. Đỗ Đình Cường

Phó Hiệu trưởng

ĐT: 0982.990.908

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.edu.vn

- Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, hợp tác Trường – Doanh nghiệp; truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng; học sinh sinh viên, văn – thể, bảo vệ an ninh trật tự.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Đào tạo

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama