relojes
Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu Phòng KHTC

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2011 theo Quyết định số 1161/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tiền thân là bộ phận Kế hoạch- Tài chính thuộc phòng Tổng hợp.

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính của nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý các nguồn kinh phí của trường theo đúng quy định hiện hành.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án, ngân sách đã được duyệt và các chế độ chính sách tài chính do Nhà nước ban hành.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác.

- Trực tiếp quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án của trường.

- Tham mưu trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai hoạt động tài chính của trường theo quy định hiện hành.

- Tổ chức hệ thống sổ sách, hạch toán kế toán theo quy định hiện hành.

2. Công tác thanh toán, giám sát thu chi tài chính

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi theo quy định hiện hành.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi tàichính của trường theo quy định hiện hành.

- Giám sát việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị, vật tư, tiền mặt, phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH của tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị để giúp Hiệu trưởng trong việc xem xét thủ tục hồ sơ về cơ sở vật chất, tài chính liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội đồng thanh lý tài sản theo quy định; nghiệm thu bàn giao các công trình, hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức kịp thời việc phát lương cho CBVC và học bổng cho HSSV.

- Kiểm tra kịp thời danh sách các đơn vị, bổ sung người mới đến, cắt giảm người chuyển đi; kiểm tra mức lương, các loại phụ cấp, các khoản phải thu, phải trả của CBVC và HSSV.

- Tổ chức lưu trữ các văn bản, chứng từ gốc, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. 

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 ThS. Nguyễn Hữu Thái Trưởng phòng - Giảng viên 0988552246  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2 ThS. Phan Thị Vân Giang Phó Trưởng phòng - Giảng viên 0912417207 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 CN. Lương Thị Hoàng Dung Kế toán trưởng 0912691692 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 CN. Nguyễn Hoài Thu Kế toán viên 0973416888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 CN. Hà Thị Hồng Hạnh Kế toán viên 09127485740 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 CN. Nguyễn Thị Thanh Loan Kế toán viên 0973828444 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 CN. Trần Duy Hưng Kế toán viên 0985384737 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 CN. Nguyễn Thị Thảo Kế toán viên 01682693263 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

Các văn bản pháp quy

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý nội bộ

Các quy trình tác nghiệp

Các biểu mẫu thường dùng

Pin It

khcn 

Banner

 

texas kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla