relojes
Left-Banner
Right-Banner

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Trung tâm Liên kết đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng tổ chức liên kết đào tạo trong và ngoài nước các loại hình đào tạo theo hình thức giảng dạy tập trung hoặc không tập trung nhằm mục đích phổ cập lấy các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định; Tư vấn du học, hợp tác giáo dục và đào tạo, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước. Trung tâm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm không có biên chế. 

- Liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo thạc sĩ, đại học, cao đẳng và các văn bằng, chứng chỉ; tư vấn du học.

-Tổ chức đào tạo, giảng dạy, quản lý các lớp học do trung tâm mở cấp  chứng chỉ tin học và ngoại ngữ theo quy định hiện hành. 

- Tổ chức liên kết đào tạo cấp chứng chỉ TOEIC chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành.

- Hoạt động của Trung tâm phải đảm bảo các quy định của nhà trường và Nhà nước; tự cân đối thu, chi tài chính và có đóng góp cho phúc lợi của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng phân công.

khcn 

Banner

 

kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla