Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu về Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm tiền thân là Phòng Thực Hành – Triển Khai CNTT&TT được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN, ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và được đổi tên thành Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm theo quyết định số số 2844/QĐ –ĐHTN, ngày 14 tháng 07 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Anh the
Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Ngọc Hoan

Tap the

Tập thể Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm tiền thân là Phòng Thực Hành – Triển Khai CNTT&TT

Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thực tập, thực hành, thí nghiệm, dự án đầu tư các phòng thí nghiệm thực hành; quản lý, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phục vụ thực hành thí nghiệm; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong thực tiễn và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
1. Công tác thực hành, thực tập
- Phối hợp với các phòng, khoa và bộ môn trực thuộc để tổ chức thực hiện kế hoạch thực hành thực tập cho các lớp theo chương trình, kế hoạch đào tạo của trường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan cài đặt đầy đủ các phần mềm phục vụ chương trình đào tạo của trường.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động tại các phòng thực hành, thí nghiệm.
- Phối hợp cùng với giảng viên làm tốt công tác quản lý lớp học trong quá trình thực hành, thực tập tại các phòng máy; lập biên bản xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy trong giờ thực hành.
- Xây dựng các nội quy, quy định, biển báo… trong phòng thực hành, phòng chuyên đề để hướng dẫn cho HSSV trong quá trình thực hành, thí nghiệm.
2. Công tác kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng
- Đảm bảo các phòng máy hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu thực hành, thực tập của HSSV và các hoạt động khác của trường.
- Quản lý, bảo trì toàn bộ các hệ thống máy móc, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý; sửa chữa, thay thế, sự cố đối với các thiết bị phục vụ thực hành, thực tập.
- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ quản lý hệ thống trang thiết bị, vật tư kỹ thuật về CNTT&TT thuộc Trung tâm, lập các biên bản kỹ thuật đối với các thiết bị khi xảy ra sự cố.
- Đáp ứng các thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, các hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu của trường.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ đào tạo cho CBVC trong trường.
3. Công tác triển khai ứng dụng CNTT & TT
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tư vấn lập các dự án hệ thống phòng thực hành, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược xây dựng và phát triển trường.
- Triển khai các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực CNTT&TT để đáp ứng nhu cầu thực tế và tạo nguồn thu hợp pháp cho trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường phân công.

II DANH SÁCH NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Ảnh cá nhân Điện thoại Email
1 Th.S. Nguyễn Ngọc Hoan Giám đốc Trung tâm  1 0982.909.386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S. Hà Mỹ Trinh Giảng viên  1 01683.787.855 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S. Phạm Thị Mai Hương Chuyên viên  1 0912.429.290 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S. Đặng Ngọc Linh Kỹ sư  1 0914.896.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S. Nguyễn Thành Trung Kỹ sư  1 0967.970.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S. Nguyễn An Khánh Kỹ sư  1 0989.166.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S. Trần Thị Thu Trang Kỹ sư  1 0973.128.747 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ks. Dương Minh Quốc Kỹ sư  1 01634.197.792 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S. Nguyễn Xuân Trường Kỹ sư  1 0976.179.878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  Th.S. Trịnh Văn Giác Kỹ sư  1 0984.096.114 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  Th.S. Đào Huy Hiệu Kỹ sư  1 0987.244.699 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  Th.S. Mai Ngọc Hân Kỹ sư  1 01666.016.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13  Th.S. Đặng Thị Thảo Kỹ sư  1 0973.905.822 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14  Ks. Nguyễn Thị Ngà Kỹ sư  1 0916.123.007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC Năm học 2017 - 2018

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công
 1 Th.S. Nguyễn Ngọc Hoan Giám đốc Trung tâm

Phụ trách chung, phụ trách công tác kế hoạch của Trung tâm. Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do BGH giao trong các lĩnh vực: Quản lý thực hành, thí nghiệm; Triển khai ứng dụng CNTT&TT; Bảo trì bảo dưỡng trang thiết thực hành thực tập thuộc Trung tâm quản lý;

- Quản lý, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên trong các công việc: Quản lý thực hành thí nghiệm; Công tác kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng.

- Phối hợp với phòng Hành chính – Tổ chức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến cán bộ viên chức thuộc Trung tâm.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa, bộ môn trực thuộc đề xuất phương án, xây dựng kế hoạch thực hành, thí nghiệm cho các lớp thuộc Trường.

- Đề xuất kế hoạch, phương án cải tạo và xây dựng mới các phòng thí nghiệm, thực hành thuộc Trung tâm quản lý.

-  Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn CN kỹ thuật máy tính, Khoa CN Điện tử - Truyền thông.

Th.S. Hà Mỹ Trinh Giảng viên

Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa Truyền thông đa phương tiện

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Trung tâm yêu cầu

Th.S. Phạm Thị Mai Hương Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm về công tác văn phòng, văn thư, thư ký.

- Phụ trách mảng công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm và theo dõi các chế độ liên quan.

- Quản lý, tiếp nhận, trình, chuyển giao văn bản đến cho Lãnh đạo Trung tâm và cán bộ viên chức thuộc Trung tâm.

- Tổng hợp nội dung các buổi họp và triển khai công việc của Trung tâm tới CBVC Trung tâm.

- Theo dõi chấm công, phân loại CBVCvà chuyển văn bản theo yêu cầu sang bộ phận thanh tra.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các hoạt động của Trung tâm

- Cập nhật, tổng hợp các thông tin trên website liên quan tới các hoạt động của Trung tâm.

+ Phân công cán bộ trực kỹ thuật theo tuần tại các phòng máy.

- Theo dõi, quản lý trang thiết bị, tài sản của Trung tâm; Cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi về số lượng chủng loại thiết bị, tài sản.

- Phối hợp với Phòng Quản trị-Phục vụ quản lý tài sản, hệ thống trang thiết bị, vật tư kỹ thuật về CNTT & TT thuộc Trung tâm; thực hiện công tác bàn giao linh kiện trong thay thế, sửa chữa, bảo hành, bảo trì, các thiết bị tài sản

 - Quản lý kho thiết bị phục vụ công tác thay thể sửa chữa thiết bị; Phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật thực hiện việc bàn giao, sửa chữa, thay thế thiết bị khi có sự cố.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên tình trạng, hoạt động của các phòng máy thực hành, thí nghiệm.

- Đáp ứng các thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, các hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu của trường.

Th.S. Đặng Ngọc Linh Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C4.302.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

 5 Th.S. Nguyễn Thành Trung Kỹ sư

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý phòng thực hành thí nghiệm301; 302;303 nhà C4

-  Quản lý tài sản, thiết bị tại phòng máy được phân công.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn, cháy nổ tại các khu vực được phân công.

-  Đề xuất các giải pháp quản lý, cài đặt phòng máy.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

Th.S. Nguyễn An Khánh Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C4.202.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

Th.S. Trần Thị Thu Trang Kỹ sư Nghỉ chế độ thai sản
Ks. Dương Minh Quốc Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C4.303.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi trắc nghiệm.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

Th.S. Nguyễn Xuân Trường Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C4.203.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi trắc nghiệm.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

10  Th.S. Trịnh Văn Giác Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C6.PM01.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi trắc nghiệm.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

11  Th.S. Đào Huy Hiệu Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C5.Lab.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi trắc nghiệm.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

12  Th.S. Mai Ngọc Hân Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C6.PM02.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi trắc nghiệm.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

13  Th.S. Đặng Thị Thảo Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C4.301.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi trắc nghiệm.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

14  Ks. Nguyễn Thị Ngà Kỹ sư

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng và chịu trách nhiệm quản lý phòng thực hành thí nghiệm C4.201.

- Phối hợp với cán bộ quản lý thiết bị của phòng, quản lý phòng thực hành.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ tại khu vực được phân công.

- Trực kỹ thuật tại các phòng máy được phân công.

- Thực hiện công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại khu vực phòng máy được phân công.

- Tham gia cài đặt hệ thống phần mềm cho phòng máy phục vụ cho sinh viên thực hành,  thực tập, bảo vệ đồ án và thi trắc nghiệm.

- Tham gia triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông.     

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng yêu cầu.

Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama